Köpevillkor

Köpevillkoren är reglerade i olika lagar.
Oavsett om du köper en produkt direkt från Biolight eller via Distributör, gäller samma lagar.

Privatperson

För privatpersoner, gäller Lag (2005:59) om distansavtal (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplag (1990:932). Den senare har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, även om du har avtalat om något annat med säljaren.

När du som är privatperson gjort din beställning, godkänner du också att vi/vår Distributör lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten för att på bästa sätt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter skyddas enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

retag

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplag (1990:931) , vilken är dispositiv, d.v.s. att avtal mellan företag gäller i första hand, och före lagen.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Du kan beställa från oss/vår Distributör via telefon, e-post, eller vid personligt möte.
Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd med e-post.
Eventuella falskbeställningar spåras och polisanmäls undantagslöst. Om vi eller vår distributör lidit ekonomisk eller annan skada kommer skadestånd utkrävas.

Mervärdeskatt

Det framgår tydligt av avtal, beställningssedel, orderbekräftelse och/eller faktura om priserna är inklusive eller exklusive moms.

Leveransbetingelser

Frakt

Utöver priset på produkten tillkommer fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

Leveranstid

När beställningssedel och ev. annan bindande dokumentation är signerade läggs ordern.
Normal leveranstid är 3-4 dagar, men vid hög belastning eller semesteravveckling kan leveranstiden förlängas.

Vår Distributör för Equine-marknaden kan ha avvikande leveransbetingelser.

Leveranssätt

Leverans sker normalt till ombud för paket, men för företag kan avtalas särskilt om leveransen önskas direkt till adressaten.
Vid fel angiven address, debiteras kunden både frakten för den felaktiga leveransen samt en administrationskostnad.

Ej uthämtad försändelse

Vara som ej hämtats ut inom angiven tid, debiteras för frakten, returen samt administrationskostnad.
Vi lämnar alla oreglerade fakturor till inkasso.

Ändring av beställning

Ändringar i beställning kan göras fram till dess att beställningen har effektuerats. ( Dvs att faktura eller frakthandling har skapats.)
Godkända ändringar kommer prisregleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten.
Vara som lämnat vårt lager kan ej ändras, men privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken Ångerrätt.

Avbeställning

Avbeställning är möjlig fram till varan lämnat vårt lager. Se f.ö. regler för Ångerrätt.

Ångerrätt

För beställning som genomförs på distans av privatperson gäller Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, och som innebär ångerrätt inom 14 dagar.
Du har inte rätt att ångra dig om en tjänst med ditt samtycke påbörjas under ångerfristen, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om försegling brutits eller en licens har registrerats.
Om köpet ångras måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.
Ångerrätten börjar löpa den dag en beställning av tjänst blivit bekräftad, respektive den dag kunden fått varan eller en väsentlig del av den.

Ångras köp skall det meddelas skriftligen, lämpligen genom e-mail.
Varan skall återsändas i sin originalkartong och alla delar skall vara oanvända och hela.
Vid ångerärende står kunden för fraktkostnaderna av returen.

Efter mottagen retur återbetalas köpesumman minus fraktkostnaderna inom 30 dagar.
Förutsätter att varan återsänds komplett och oanvänd i sin originalförpackning.

Garanti

Garantin gäller för såväl privatpersoner som företag.

Garantitiden för BCD650 är 1 år.
Fel som uppkommer under garantitiden anses vara ursprungliga så länge inget annat kan göras sannolikt.
Garantin omfattar fel som förelåg vid försäljningstillfället och därmed inte fel som är hänförliga till någon yttre åverkan t.ex. fukt-, tapp- eller stötskador eller slitage.

Läs alltid igenom användarmanualen innan produkten tas i bruk, då den innehåller information om hur den skall förvaras, vilka temperaturer och fukthalter produkten skall tåla samt annan viktig information om hanteringen av densamma.
Notera att produkten är en medicinteknisk produkt som inte är tillverkad för att klara stötar, slag eller ovarsam hantering. Använd alltid den väska som följer med för att skydda produkten när den inte används.

Felaktig produkt som inte har utsatts för yttre påverkan lagas eller ersätts utan kostnad.
Vara som öppnats eller lagats av reparatör som inte är auktoriserad av Biolight AB förlorar sin Garanti, och Biolight AB är ej längre ansvarig för funktion eller säkerhet.

Vid fel på vara skall säljaren kontaktas för upprättande av felanmälan.
Därefter skickas varan in med erhållen reparationsorder.  Förpackningskrav, adress och fraktsätt meddelas skriftligt.

Reklamationsrätt för privatpersoner

Om fel uppstår på varan inom 3 år från det att du tog emot varan, och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, kan privatpersoner reklamera varan och få den lagad eller i vissa fall ersatt, utan kostnad. Detta förutsätter att varan hanterats enligt användarhandboken, och ej utsatts för yttre påverkan.
Förfaringssättet är det samma som gäller för Garanti.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.